براي ساختن جعبه هاي طلقي ؛
طلق رو به اندازه هاي مورد نظرتون ببريد ؛ بعد اون رو از طول به چهار قسمت مساوي تقسيم كنين و با پشت كاتر روش خط بندازين .
بعد خطها رو تا كنين ؛ و كنار اون رو با چسب بچسبونين .
*براي اينكه چسبوندن راحت تر باشه مي تونين يك سانت اضافه از يك طرفش در نظر بگيرين .
بعد براي زيرش و همينطور درش ؛ به روش ساخت جعبه هاي مكعبي يه جعبه كوچيك بسازين و با چسب به طلق بچسبونبن ....
درش هم كه متحرك هستش و نيازي به چسبوندن نداره ....